Privacy Verklaring | Ellen Thijssen – Coach & Gids in Leven

Ellen Thijssen – Coach & Gids in Leven respecteert de privacy van bezoekers aan de website, praktijk, workshops en social media kanalen. Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je mij verschaft zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld.

Verwerking van je persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In het kader van mijn coaching, workshops en trainingen verwerk ik je persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om je te informeren over hoe ik met je persoonsgegevens omga.

Welke gegevens verwerk ik?

Ellen Thijssen – Coach & Gids in Leven verkrijgt persoonsgegevens van jouzelf, bijvoorbeeld de gegevens die je aan mij verstrekt via de website, email, telefoon of app. Zoals een kennismakingsgesprek aanvragen, abonneren op de nieuwsbrief, deelnemen aan een training of aanmelden voor een workshop.

Ellen Thijssen – Coach & Gids in Leven verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

– NAW gegevens
– Contactgegevens, zoals postadres, e-mailadres en telefoonnummers
– Gegevens over je activiteiten op deze website (gèèn IP-adressen)
– Inhoud van communicatie met mij
– Coachovereenkomsten of voorstellen voor coaching/workshops
– Gespreksverslagen
– Evaluaties

Doelen

Ellen Thijssen – Coaching & Gids in Leven verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

– Onderhouden van contact
– Een goede en efficiënte dienstverlening
– Het verrichten van administratieve handelingen
– Verbetering van de dienstverlening
– Het bieden van begeleiding op maat
– Facturering
– Verzenden van mijn nieuwsbrieven
– Nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals belastingen

Grondslagen

Ik verwerk eerdergenoemde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan onze overeenkomst, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verstrekking gegevens aan derden

Ellen Thijssen – Coach & Gids in Leven verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals bv. Mijn belastingaangifte), wanneer de uitvoering van mijn overeenkomst met jou hierom vraagt of in het kader van haar dienstverlening.

Ellen Thijssen – Coach & Gids in Leven kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden binnen en buiten de EU, zoals de IT-leveranciers van website en mail, Google Analytics, Mailchimp, Survey Monkey, Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de genoemde doeleinden. Zij zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving. 
Let op: zonder jouw uitdrukkelijke toestemming verstrek ik geen gegevens over ons contact aan werkgevers!

Bewaartermijnen

Ellen Thijssen – Coach & Gids in Leven zal jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die ik hierboven in de privacyverklaring heb genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de desbetreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Ellen Thijssen – Coach & Gids in Leven zich moet houden aan de wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Beveiliging van je gegevens

Ik vind het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van jouw persoonsgegevens. Daarom heeft Ellen Thijssen- Coach & Gids in Leven passende beveiligingsmaatregelen genomen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via ellen@ellenthijssen.nl

Cookies

Ellen Thijssen Coach & Gids in Leven gebruikt WordPress als tool en host voor het publiceren van haar website. Lees het privacybeleid van WordPress voor meer informatie. WordPress gebruikt de bezoekinformatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt. WordPress kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens WordPress verwerken. Ellen Thijssen – Coach & Gids in Leven heeft hier geen invloed op.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde cookies om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren, Ellen Thijssen Coach & Gids in Leven deelt geen gegevens met Google, heeft IP-adressen geanonimiseerd en maakt geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Nieuwsbrieven

Ellen Thijssen – Coach & Gids in Leven gebruikt Mailchimp voor het verzamelen en opslaan van je gegevens, als tool voor het verzenden van e-mails. Lees het privacybeleid van Mailchimp voor meer informatie. Inzage, correctie, verwijdering van je gegevens. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Ellen Thijssen – Coach & Gids in Leven en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens indienen. Neem hiervoor contact op via: ellen@ellenthijssen.nl.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 oktober 2021. Ellen Thijssen – Coach & Gids in Leven kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Je kunt hiervoor zelf mijn website raadplegen.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Ellen Thijssen – Coach & Gids in Leven, ingeschreven bij KvK onder nummer: 83983155