Algemene Voorwaarden | Ellen Thijssen – Coach & Gids in Leven

Artikel 1 Definities

1. Ellen Thijssen – Coach & Gids in Leven is een eenmanszaak van Ellen Thijssen en is gevestigd in Molenhoek, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83983155 en wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als Ellen Thijssen.

2. De wederpartij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als klant.

3. Met overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Ellen Thijssen werkzaamheden voor een klant verricht en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Een overeenkomst (mondeling dan wel schriftelijk) komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod van Ellen Thijssen aanvaardt.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Ellen Thijssen en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Ellen Thijssen in het kader van de overeenkomst ingeschakelde derden.

3. Ellen Thijssen is bevoegd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In geval van gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn deze onmiddellijk van toepassing op alle nieuwe en lopende overeenkomsten. De meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden is te vinden op de site van Ellen Thijssen (www.ellenthijssen.nl)

Artikel 3 Tarieven, offertes en totstandkoming van overeenkomst

1. Alle offertes en prijsopgaven die door de klant zijn gedaan, zijn verblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 30 dagen.

2. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3. De werkzaamheden van Ellen Thijssen worden gefactureerd op basis van een vaststaand tarief voor elke dienst of product, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen. De vaststaande tarieven zijn te vinden op de website van Ellen Thijssen (www.ellenthijssen.nl) Alle bedragen, tenzij anders vermeld, zijn inclusief BTW.

4. Mocht een sessie langer dan een kwartier uitlopen, dan berekent Ellen Thijssen extra tijd. Ellen Thijssen bespreekt dit voorafgaande de sessie met de klant voor wel/geen toestemming hiervoor. Zo niet, dan houdt Ellen Thijssen hier rekening mee.

5. Ellen Thijssen behoudt zich het recht voor om de tarieven te wijzigen. Indien op het moment van wijzigen al een overeenkomst bestaat tussen de klant en Ellen Thijssen, dan geldt het tarief dat vaststond op het moment dat deze overeenkomst gesloten werd.

6. Indien in samenspraak met de klant van het vaststaande aanbod wordt afgeweken en indien deze aanpassing leidt tot meerwerk, zal Ellen Thijssen voorafgaand aan de uitvoering de hiermee gepaard gaande kosten ter bevestiging aan de klant voorleggen.

7. In geval van kindercoaching moeten, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord gaan met begeleiding. Hierbij draagt de ondertekenende gezaghebbende ouder er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier toestemming voor geeft.

8. Gedurende de looptijd van een coachingstraject zijn korte adviesvragen per telefoon of e-mail die tussen twee coachsessies in maximaal 15 minuten tijd vragen kosteloos. Voor adviesvragen die langer duren, worden kosten in rekening gebracht tegen een uurtarief van € 88,00 inclusief BTW. Als dit aan de orde is, zal Ellen Thijssen de klant hierover vooraf informeren.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. Ellen Thijssen voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Ellen Thijssen heeft daarbij slechts een inspanningsverplichting en Ellen Thijssen is niet aansprakelijk voor het eventueel niet bereiken van een door de klant beoogd resultaat. De klant erkent dat resultaten niet direct zichtbaar kunnen zijn en dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de klant.

2. De klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen en/of uitvoeren van door Ellen Thijssen gegeven adviezen en/of aangereikte kennis of handelingen.

3. Ellen Thijssen zal aan de klant nooit medische adviezen geven en zal de klant nooit voor, tijdens of na de gesprekken aanraden om te stoppen met medicatie.

4. De klant dient zelf, indien nodig, een medisch specialist/arts te raadplegen. Ellen Thijssen verplicht zich de klant door te verwijzen naar een collega-coach of -therapeut of een andere aanbieder in het zorgveld, indien de door de klant aan haar toevertrouwde informatie daartoe aanleiding geeft. Daarbij is het te allen tijde de verantwoordelijkheid van de klant om keuzes te maken met betrekking tot de gekozen hulpverlening.

5. Voor zover Ellen Thijssen voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door de klant, is Ellen Thijssen uit haar verplichtingen ontslagen bij onjuist verstrekken van deze informatie of gebrek aan medewerking.

6. Het bij de uitvoering van de opdracht betrekken of inschakelen van derden door de klant of door Ellen Thijssen gebeurt uitsluitend in onderling overleg.

7. Ellen Thijssen behoudt zich het recht voor een klant van deelname of behandeling uit te sluiten.

Artikel 5 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, Ellen Thijssen gehouden is vertrouwelijke informatie aan de door de Wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, dan is Ellen Thijssen niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

3. In die gevallen waarbij de opdrachtgever niet de gecoachte of de klant is, geldt het geheimhoudingsprincipe ten aanzien van alle uitgewisselde informatie en gesprekken die plaatsvinden tussen Ellen Thijssen en klant op richting opdrachtgever.

4. Ellen Thijssen zal alle door de klant verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen. Op grond van de Wet op Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) is Ellen Thijssen verplicht een dossier bij te houden. Op grond van diezelfde wet is Ellen Thijssen ook gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Voor een uitgebreide toelichting op de omgang met persoonsgegevens wordt deze verwezen naar de Privacy verklaring

Artikel 6 Betaling

1. Het honorarium van Ellen Thijssen en de eventueel door haar aan de klant doorbelaste kosten, worden door Ellen Thijssen door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de klant in rekening gebracht. Ter keuze van Ellen Thijssen kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.

2. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient de klant dit binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Ellen Thijssen kenbaar te maken.

3. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. In overleg met Ellen Thijssen is betaling in termijnen mogelijk.

4. Is de klant in verzuim of schiet hij/zij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn/haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijgen van voldoening voor zijn/haar rekening, zowel de gerechtelijk, als de buitengerechtelijke.

5. Indien betaling van factuur achterwege blijft, behoudt Ellen Thijssen zich het recht voor om haar werkzaamheden op te schorten. Bovendien is Ellen Thijssen in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.

Artikel 7 Duur en beëindiging

1. De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk vooraf overeengekomen.

2. Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen indien één van hen van mening is dat de opdracht niet meer uitgevoerd kan worden conform de bevestigde offerte en eventuele later toegevoegde afspraken. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de andere partij bekend te worden gemaakt.

3. Indien door de klant tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid van Ellen Thijssen, heeft Ellen Thijssen recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten.

4. Ellen Thijssen mag de overeenkomst voortijdig beëindigen indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is (overmacht) of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in alle redelijkheid niet van Ellen Thijssen gevraagd kan worden. Ellen Thijssen houdt in dat geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

Artikel 8 Verhindering, verplaatsing en tussentijds opzeggen bij coaching, training of workshop

1. Afspraken voor coachingsessies kunnen tot 48 uur voor aanvang kosteloos worden verzet. Bij het doorgeven van verhindering korter dan 48 uur voor aanvang wordt het sessietarief à € 8,00 inclusief BTW aan de klant doorberekend. Dit laatste geldt ook in het geval van het niet verschijnen van de klant op een geplande afspraak.

2. Tijdig verzetten van een geplande coachingsessie is altijd mogelijk en dient telefonisch of per e-mail te gebeuren.

3. Situaties van overmacht vormen een uitzondering op het gestelde in artikel 7, lid 1. Zaken die de klant of Ellen Thijssen redelijkerwijs niet eerder aan de wederpartij kon laten weten dan binnen 48 uur voorafgaand aan de geplande afspraak, zoals ziekte of andere onvoorziene omstandigheden en die resulteren in het verzetten van de geplande afspraak, leiden niet tot een aanpassing in de verplichtingen over en weer.

Artikel 9 Vermoeden van kindermisbruik, kindermishandeling of huiselijk geweld

1. Indien Ellen Thijssen gegronde redenen heeft om aan te nemen dat er sprake is van kindermisbruik, kindermishandeling of huiselijk geweld en er met de klant geen gesprek over mogelijk is, meldt zij dit bij het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

Artikel 10 Klachtenregeling

1. Ellen Thijssen staat open voor feedback en gaat in geval van ontevredenheid of een klacht bij voorkeur samen met de klant op zoek naar een oplossing.

2. Indien sprake is van ontevredenheid of een klacht over de geboden dienstverlening dan meldt de klant dit zo snel mogelijk aan Ellen Thijssen.

3. De klant en Ellen Thijssen spannen zich beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

Artikel 11 Intellectueel eigendom

1. Op alle door Ellen Thijssen gecreëerde producten rust van rechtswege het auteursrecht. Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen (waaronder ook audio en/of visuele opnames) die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Ellen Thijssen voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven eigendom van Ellen Thijssen. Verveelvoudiging of openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Ellen Thijssen.

2. In uitzondering op het gestelde in lid 1 van dit artikel geeft Ellen Thijssen toestemming voor het delen van door haar geschreven en op haar website gepubliceerde artikelen, op voorwaarde dat dit ongewijzigd gebeurt en dat daarbij een duidelijke en volledige bronvermelding staat inclusief een werkende link naar de oorspronkelijke locatie van de gedeelde tekst. Voor door Ellen Thijssen gemaakte lichttaal omarmingen geldt dat deze met toestemming mogen worden gedeeld, op voorwaarde dat dit ongewijzigd gebeurt en dat Ellen Thijssen bij het delen als maker wordt benoemd en er wordt gewezen naar de website van Ellen Thijssen (www.ellenthijssen.nl)

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. Ellen Thijssen is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de coaching, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Ellen Thijssen van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop mag worden vertrouwd.

2. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door genoemde tekortkomingen is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij opdrachten met een langere doorlooptijd dan zes maanden geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

3. Eventuele aanspraken van de klant in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend.

4. Ellen Thijssen is niet aansprakelijk voor directe dan wel indirecte schade die de klant lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens het gebruik van door Ellen Thijssen geleverde zaken en/of diensten. De klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

Artikel 13 Toepasselijk recht

1. Voor alle zaken/bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing

2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Ellen Thijssen en de klant, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Ellen Thijssen haar woonplaats heeft.

3. Ellen Thijssen en de klant zullen pas een beroep op een rechter doen, nadat zij beiden zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14 Verwerking (persoons)gegevens

1. De klant gaat ermee akkoord dat (persoons)gegevens die de klant aan Ellen Thijssen verstrekt, zowel (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van Ellen Thijssen. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, het verlenen tot toegang tot (online)cursusmateriaal en (elektronische) toezending van informatie over de producten en diensten van Ellen Thijssen. De klant heeft te allen tijde het recht om de toestemming tot het verwerken van (persoons)gegevens digitaal in te trekken, zoals beschreven in de Privacyverklaring . Dit kan door een mail te sturen naar ellen@ellenthijssen.nl

2. Ellen Thijssen ende klant zullen zich houden aan de op grond van de Europese Privacy Verordening voor ieder der partijen bestaande verplichtingen.

Artikel 15 Aanmelding en betaling voor trainingen en workshops met open inschrijving

1. Bij aanvang van de training en/of workshop dient de betaling op rekening van Ellen Thijssen te zijn bijgeschreven.

2. De klant verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan Ellen Thijssen. Bij annulering door de klant treden de klant en Ellen Thijssen eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van Ellen Thijssen, gelden annuleringsvoorwaarden.

3. De klant is verplicht annuleringskosten te betalen aan Ellen Thijssen, als volgt:
– Bij annulering na inschrijving tot 1 week voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%.
– Bij annulering na inschrijving binnen één week voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de training of workshop.

4. Ellen Thijssen behoudt zich het recht om coaching, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een klant te weigeren. Ellen Thijssen verplicht zich de annulering cq. Weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door de klant betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst beëindigd is zonder verdere verplichtingen of aanspraken over en weer.

Artikel 16 Overige rechten

1. Bij kindercoaching wordt voor overleg met derden in het belang van het kind altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder(s)/verzorgers.

2. De ouder/verzorger dient tijdens de coachingsessie telefonisch bereikbaar te zijn.

3. Alle door Ellen Thijssen geleverde en uitgeleende zaken, daaronder eventueel mede begrepen testen, kaarten, spellen, schetsen, software, boeken, tekeningen, ontwerpen, aanbiedingen, programmatuur, lesmateriaal enz., blijven (intellectueel) eigendom van Ellen Thijssen, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van Ellen Thijssen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden worden gebracht, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

4. De klant verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan Ellen Thijssen. In geval van beschadigingen toegebracht door de klant, heeft Ellen Thijssen het recht de schade te verhalen op de klant.

5. Ellen Thijssen behoudt zich het recht voor om de materiaalkosten gedurende de overeenkomst te wijzigen als een programma en/of bijbehorende literatuur voor een coachtraject of training wijzigt.

6. Ellen Thijssen behoudt zich het recht voor om door de klant tijdens een training of coachtraject geproduceerd (beeld)materiaal te gebruiken ten behoeven van andere door Ellen Thijssen aangeboden diensten.